Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof M. Księżopolski 105
Strony: 105-119
pdfpełen tekst

Abstract
Climate change is one of the most important and controversial issues in contemporary international politics. There are different perspectives on the climate change regulation and its impact on states. This article aims at analyzing policy of Poland towards climate change regime from geo-economic perspective. It also presents the links between competitiveness of Polish economy (one of the key elements of economic security) and the climate change regime. This approach enables understanding that climate change regime is rather the matter of economic security than environmental problem or environmental security. European Union plays crucial role in implementation and development of climate change regime in Poland due to multiple financial instruments.
Keywords: climate change, economic security, energy security, geo-economy, European Union Emission Trading Scheme, The United Nations Framework Convention on Climate
Change.

GEOEKONOMIA REŻIMU ZMIAN KLIMATU – POLSKA PERSPEKTYWA

Streszczenie
Zmiany klimatu są jednym z najbardziej intrygujących zagadnień współczesnych stosunków międzynarodowych. Wyróżniamy wiele różnych perspektyw badania międzynarodowych reżimów ochrony środowiska oraz ich wpływu na państwa. Celem artykułu jest analiza polskiej polityki w zakresie zmian klimatu z perspektywy geoekonomii. Prezentuje on również związki między konkurencyjnością polskiej gospodarki, a reżimem ochrony klimatu. Takie podejście umożliwia zrozumienie, iż kwestie ustanawiania reżimu ochrony klimatu jest zagadnieniem bardziej bezpieczeństwa ekonomicznego, niż problemów ekologicznych lub bezpieczeństwa ekologicznego. Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w rozwoju i implementacji reżimu ochrony klimatu w Polsce.
Słowa kluczowe: zmiany klimatu, bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, geoekonomia, Europejski System Handlu Emisjami, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.